Eesti Arhivaaride Ühingu Põhikiri

I Nimetus, asukoht, eesmärk ja majandusaasta 

1. Ühingu nimetus on Eesti Arhivaaride Ühing (lühend EAÜ). EAÜ loeb oma asutamisajaks 1939. a. 9. märtsi.

2. EAÜ on vabatahtlik mittetulundusühing, mille eesmärk on arhiivinduse alal tegutsevate isikute kutsealaste, õiguslike, majanduslike ja muude huvide kaitse; kutseoskuste arendamine; dokumentide kogumisele, korrastamisele, säilitamisele ja kasutamisele kaasaaitamine; ajaloo ja arhiivinduse propageerimine.

3. EAÜ koondab oma eesmärgi saavutamiseks isikuid, kes hoolitsevad eesti arhiivivarade kogumise, korrastamise, säilitamise ja kasutamise eest, olenemata nende asukohast ja ametkondlikust kuuluvusest.

4. EAÜ juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest ja muudest õigusaktidest ning käesolevast ühingu põhikirjast.

5. EAÜ korraldab kongresse, koosolekuid, kursusi, näitusi, ekskursioone ja muid üritusi, mis teenivad ühingu eesmärki; soetab, levitab ja kirjastab sellele vastavaid väljaandeid.

6. EAÜ sõlmib otseseid töö- ja teadusalaseid sidemeid välisriikide ja rahvusvaheliste organisatsioonide, arhiivide, teadusasutuste ning üksikisikutega. EAÜ astub oma esindajate kaudu välja arhivaaride huvide kaitseks, arhiivinduse arengu ja arhiividokumentide säilitamise eest.

7. EAÜ on eraõiguslik juriidiline isik. Seltsi majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril. Ühing on asutatud tähtajatult. Ühingul on õigus: avada ja sulgeda pankades arveldus-, jooksvaid ja eriarveid ning sooritada finantsoperatsioone; sõlmida lepinguid juriidiliste ja füüsiliste isikutega nii kodu- kui välismaal; võtta vastu pärandusi, kingitusi ja annetusi; rakendada oma tegevuse kindlustamiseks palgalisi töökohti; omada, omandada ja võõrandada vallas- ja kinnisvara; anda välja stipendiume, preemiaid ja toetusi.

8. EAÜ varad laekuvad sisseastumis- ja liikmemaksudest; ühingu poolt korraldatud üritustest; ettevõtete, asutuste, organisatsioonide ja üksikisikute annetustest; pärandustest ja korjandustest ning muudest tuludest. EAÜ varasid kasutatakse vastavalt ühingu eesmärgile juhatuse otsusel, välja arvatud p. 23 e nimetatud juhul.

9. EAÜ-l on oma nimetusega pitsat.

10. EAÜ peab raamatupidamise arvestust, tasub makse ning esitab maksudeklaratsiooni seadusega sätestatud korras. 

II Liikmed 

11. EAÜ liikmeks võib olla iga juriidiline ja täisealine füüsiline isik, kes tunnistab ühingu põhikirja sätteid. 
EAÜ-l on tegev-, au-, toetaja- ja välisliikmed. Ühingusse võetakse: 
a) tegevliikmeks – arhiivialal töötavaid ja teisi isikuid, kes tegelevad arhiividokumentide kogumise, korrastamise, säilitamise ja kasutamisega; 
b) auliikmeks – isikuid, kellel on erilisi teeneid ühingu ees või arhiivinduse alal; 
c) toetajaliikmeks – kõiki isikuid, kes tunnevad huvi ühingu tegevuse vastu ja toetavad seda igal aastal vähemalt tegevliikme aastamaksu suuruses summas; 
d) välisliikmeks – väljaspool Eestit elavaid isikuid, kes tegutsevad ühingu eesmärgi kohaselt ja osutavad teeneid eesti arhiivindusele. Välisliige ei ole kohustatud maksma sisseastumis- ja liikmemaksu.

12. EAÜ tegev-, toetaja- ja välisliikmeid võetakse ühingusse vastu juhatuse poolt kirjaliku sooviavalduse põhjal; auliikmed valitakse üldkoosolekul. Mõlemal juhul on kandidaadil vaja saada vähemalt 3/4 häältest.

13. EAÜ liikmel on õigus: võtta osa ühingu poolt korraldatavatest üritustest; teha ühingu juhatusele ja üldkoosolekule ettepanekuid ühingu tegevuse ja juhtimise kohta; saada juhatuselt ja revisjonikomisjonilt andmeid ühingu finantsolukorra ja tegevuse kohta; lahkuda ühingust, sellest juhatusele kirjalikult teatades.

14. EAÜ liikmel on kohustus järgida ühingu eesmärke ja maksta liikmemaksu, mille suurus ja tasumise kord kehtestatakse eraldi igaks kalendriaastaks EAÜ liikmete korralisel üldkoosolekul.

15. EAÜ liige, kes kahe üksteisele järgneva aasta jooksul pole tasunud liikmemaksu, loetakse ühingust lahkunuks ja kustutatakse nimekirjast juhatuse otsusega, mille kinnitab üldkoosolek.

16. EAÜ liikme, kes on teotsenud ühingu eesmärgi vastu või käitunud vääritult, võib üldkoosolek juhatuse ettepanekul 2/3 häälteenamusega ühingust välja heita.

17. EAÜ liikmetele, kes on ühingust lahkunud või välja heidetud, sisseastumis- ja liikmemaksu ei tagastata.

III Üldkoosolek

18. EAÜ kõrgeimaks organiks on liikmete üldkoosolek.

19. Üldkoosoleku kutsub ühingu juhatus kokku vähemalt kord aastas, teatades sellest liikmetele vähemalt kaks nädalat varem.

20. Erakorralisi üldkoosolekuid kutsub juhatus kokku oma äranägemisel, revisjonikomisjoni või 1/4 tegevliikmete kirjalikul nõudmisel, kes koos selle nõudmisega esitavad ka päevakorra, mida juhatus võib vajadusel täiendada. Sellise nõude puhul kutsub ühingu juhatus üldkoosoleku kokku ühe kuu jooksul.

21. Üldkoosolek valib üldkoosoleku juhataja ja protokollija. Üldkoosoleku protokoll kinnitatakse koosoleku juhataja ja protokollija allkirjaga.

22. Üldkoosoleku pädevusse kuulub: 
a) üldkoosoleku päevakorra kinnitamine; 
b) ühingu tegevuseks üldiste juhendite andmine, põhikirja vastuvõtmine, muutmine ja täiendamine ning kodukorra kinnitamine; 
c) auliikmete valimine; 
d) liikmete väljaheitmine juhatuse ettepanekul; 
e) kinnisvarade omandamise ja võõrandamise otsustamine; 
f) eelarvete ja aruannete kinnitamine; 
g) ühingu juhatuse ja revisjonikomisjoni valimine, nende aruannete ärakuulamine, samuti nende tagandamine tegevusetuse või ühingu liikmete usalduse kaotamise tõttu; 
h) ühingu ühinemise ja jagunemise ning tegevuse lõpetamise otsustamine; 
i) juhatuse poolt arutamisele antud muud küsimused.

23. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui koos on vähemalt 1/3 tegevliikmetest. Kui määratud ajaks vajalikku arvu kokku ei tule, siis peetakse sama päevakorraga uus üldkoosolek mitte varem kui ühe tunni ja mitte hiljem kui kahe nädala pärast. See koosolek on otsustusvõimeline vaatamata kogunenud liikmete arvule.

24. Üldkoosolekul on hääleõigus kõigil tegev-, au- ja välisliikmetel; toetajaliikmetel on ainult sõnaõigus. Otsused võetakse vastu lahtisel hääletamisel lihthäälteenamusega, välja arvatud põhikirja muutmine ja täiendamine, ühingu ühinemine ja jagunemine ning tegevuse lõpetamine, auliikmete valimine ja liikmete ühingust väljaheitmine, milleks on vaja 2/3 häältest. Salajane hääletus korraldatakse siis, kui seda nõuavad vähemalt kaks hääleõigusega ühingu liiget.

IV Juhatus

25. EAÜ juhatus koosneb üldkogul kolmeks aastaks valitud seitsmest liikmest, kes jagavad omavahel ametid järgmiselt: esimees, kaks aseesimeest, sekretär, laekur ja kaks ametita liiget. EAÜ juhatuse liikmed peavad olema Eesti kodanikud või Eestis alalist elamisluba omavad välismaalased. EAÜ juhatus asub Tallinnas.

26. Juhatusest volituste kestel välja astunud või mõnel muul teel väljalangenud liikmete asemele kutsutakse juhatusse järgmine valimistel kõige enam hääli saanud kandidaat. Kui valimistel rohkem kandidaate ei esitatud, täiendatakse juhatuse koosseisu järgmisel üldkoosolekul.

27. Juhatus peab koosolekuid vajaduse korral. Koosolekud kutsub kokku esimees või tema puudumisel üks aseesimeestest.

28. Juhatuse koosolekud on otsustusvõimelised, kui on koos üle poole juhatuse liikmetest, sealhulgas esimees või vähemalt üks tema asetäitjatest.

29. Juhatus võtab otsused vastu lahtisel hääletamisel lihthäälteenamusega. Salajane hääletamine korraldatakse siis, kui seda nõuavad kaks juhatuse liiget. Võrdsete häälte korral lükatakse küsimuse otsustamine järgmisele koosolekule.

30. Juhatus võib vajaduse korral koosolekule kutsuda nõuandjaid, kellel on ainult sõnaõigus.

31. Juhatuse koosolekud protokollitakse, protokoll kinnitatakse koosoleku juhataja ja protokollija allkirjadega.

32. Juhatuse pädevusse kuulub: 
a) ühingu tegevuse juhtimine üldkoosolekute vahelisel ajajärgul, asjaajamine, eelarvete ja aruannete koostamine ning arvepidamise organiseerimine, üldkoosolekul arutamisele tulevate küsimuste ettevalmistamine, üldkoosoleku kokkukutsumine ja selle otsuste elluviimine; 
b) ühingu tegev-, välis- ja toetajaliikmete vastuvõtmine, liikmete arvestuse pidamine; 
c) seksioonide ja töögruppide moodustamine; 
d) ühingu palgaliste töötajate ametisse määramine ja nende tegevuse juhtimine; 
e) ühingu esindamine asutustes ja organisatsioonides; 
f) lepingute sõlmimine.

V Revisjonikomisjon

33. EAÜ üldkoosolek valib ühingu tegevliikmete hulgast kolmeks aastaks kolmeliikmelise revisjonikomisjoni, kellel on õigus igal ajal, kui on koos vähemalt kaks liiget, revideerida ühingu kassat, arvepidamist, rahalist seisu ja kinnitamiseks esitatavaid aruandeid. Revisjonikomisjoni liikmed peavad olema Eesti kodanikud või Eestis alalist elamisluba omavad välismaalased.

34. Revisjonikomisjoni valitakse kaks tagavaraliiget, kes mõne liikme komisjonist lahkumisel volituste kestel asuvad tema asemele valimisel antud häälteenamuse järjekorras.

VI Ühinemine ja jagunemine ning tegevuse lõpetamine

35. Ühinemine ja jagunemine ning tegevuse lõpetamine toimub mittetulundusühingute seaduses sätestatud korras.

36. EAÜ ühinemise ja jagunemise või tegevuse lõpetamise otsustab üldkoosolek, kusjuures on nõutav vähemalt 2/3 liikmete poolthäälteenamus.

37. EAÜ tegevuse lõpetamiseks võivad teha kirjalikult motiveeritud ettepaneku juhatus, revidendid ja vähemalt 1/10 tegevliikmetest.

38. EAÜ ühinemist, jagunemist või likvideerimist korraldavad juhatuse liikmed ja üldkoosoleku poolt määratud isikud.

39. EAÜ võlgadest ja kohustustest vabad varad antakse üldkoosoleku otsusel üle ühingu tegevusele lähedaseks otstarbeks.