EESTI ARHIVAARIDE ÜHINGU TEGEVUSE ARUANNE 2011 APRILLIST KUNI 2012 APRILLINI

Liikmelisus.
Aruandeperioodi alguses oli Arhivaaride Ühingus kokku 144 liiget
Aruandeperioodi jooksul on ühingusse vastu võetud 4 liiget: Kaia Mägi, Krista Rosalka, Pille Elismäe ja Milvi Kütt.
Lahkunud on kokku 2 liiget: Heidi Vilson omal soovil ja Ülle Ainola surma tõttu.
Seega on käesoleval hetkel ühingus kokku 146 liiget.

Aasta jooksul toimunud üritused
2011. aasta suvel toimus reis Ruhnu.
18. novembril 2011 toimus nö arhiivinduse lahkumisüritusena ekskursioon Riigikantseleis. Traditsiooniliselt leidis aset jõulupidu, mis peeti 13. jaanuaril k.a. Komandandi majas
Märkimisväärne on, et käesoleval aastal jõuti lõpuks lõpule 2005. aastal aset leidnud rahvusvahelise arhiivikonverentsi “Eesti arhiivid Euroopa kontekstis” kogumiku väljaandmisega. Käesolevaks hetkeks on kogumik trükkimisel.
Kõige olulisemaks tegevuseks 2012. aastal on kahtlemata olnud arhivaari kutsestandardi töörühma tegevus. Aruandeperioodi lõpuks on kutsestandardi põhiversioon välja töötatud, mis üldkoosoleku ajaks on saadetud ka laiemale arvamusringile. Käesoleval hetkel on plaan kutsestandard 2012. aasta jooksul ilmtingimata vastu võtta, mille järel hakkab ühing taotlema kutset omistava organi staatust.

EESTI ARHIVAARIDE ÜHINGU TEGEVUSE ARUANNE 2010 APRILLIST KUNI 2011 APRILLINI

Liikmelisus.
Aruandeperioodi alguses oli Arhivaaride Ühingus kokku 141 liiget
Aruandeperioodi jooksul on ühingusse vastu võetud 3 füüsilisest isikust (Heidi Vilson, Kaia Kärbis ja Hille Tarvis) ja 2 juriidilisest isikust liiget (AS Arhiivikeskus ja Eesti Äriarhiivi OÜ) – seega kokku 5 liiget.
Lahkunud on kokku 2 liiget, neist oma avalduse alusel Viljandimaa muuseumi peavarahoidja Marika Oder ja surma tõttu Arvo Pesti.
Seega on käesoleval hetkel ühingus kokku 144 liiget.
Kuivõrd Arvo Pesti oli juhatuse liige, tuleb vastavalt põhikirja punktile 25 ja 26 valida uus juhatuse liige.

Aasta jooksul toimunud üritused
10. – 11. juunil 2010 toimus reis Lõuna-Eestisse.
30. juulil 2010 saatis Eesti Arhivaaride Ühingu juhatus Rahvusarhiivile arvamuse uue arhiiviseaduse eelnõu kohta.
1. oktoobril 2010 toimus külaskäik Eesti Sõjamuuseumisse (Laidoneri muuseumisse), kus Toomas Hiio tutvustas ekspositsiooni.
13. oktoobril 2010 sõlmis Arhivaaride Ühing AK Süsteemide OÜ-ga lepingu domeeninime ümberregistreerimise kohta.
2011. aasta 7. jaanuaril toimus AS Arhiivikeskuse ruumides uusaasta pidu koos Arhiivikeskuse hoidlate külastamisega.
Seoses uue arhiiviseaduse (sel ajal veel oodatava, nüüdseks juba teoks saanud) vastu võtmisega otsustas Arhivaaride Ühingu juhatus 15. detsembril 2010 algatada töörühma kokkukutsumine arhivaari kutsestandardi väljatöötamiseks. Leiti, et töörühma võiks kuuluda 7 liiget, neist 1 Kutsekojast, 2 eraarhiividest, 1 Tallinna Linnaarhiivist ja 3 Rahvusarhiivist. Hiljem leiti, et töörühma võiks laiendada ka info- ja arhiivindusalast haridust andvate kõrgkoolide, st Tartu ja Tallinna Ülikoolide esindajatega. Käesolevaks ajaks on oma kandidaadid töörühma nimetanud eraarhiivid (Jaak Rand ja Hille Oidema), Tallinna Linnaarhiiv (Kalmer Mäeorg), Tallinna Ülikool (Raivo Ruusalep). Rahvusarhiivist on laekunud kahe kandidaadi nimed (Pille Noodapera ja Kaja Pullonen). Oma kandidaate pole esitanud Tartu Ülikool. Kutsekoja esindaja tuleb valdkonnapõhiselt. Käesoleval hetkel on pooleli Ühingu poolse vormikohase avalduse esitamine kutsestandardi väljatöötamise algatamiseks.
2010. aastal tegeleti veel 2005. aastal ühingu korraldatud rahvusvahelise arhiivikonverentsi (Eesti arhiivid Euroopa kontekstis) ettekannete kogumiku (inglise- ja saksakeelne) kokkupanemisega. Kogumiku koostamisega tegi algust Indrek Jürjo, kuid peale tema surma jäi asi mõneks ajaks soiku. Praeguseks on kõik artiklid laekunud, enamus artikleid (vaid 2 veel teha) on nüüdseks keeleliselt toimetatud, on olemas kokkulepe lay-out’i tegemise osas. Kogumik ilmub 2011. aastal. 

EESTI ARHIVAARIDE ÜHINGU TEGEVUSE ARUANNE 2009 APRILLIST KUNI 2010 APRILLINI

Liikmelisus.
Aruandeperioodi alguses oli Arhivaaride Ühingus kokku 139 liiget
Aruandeperioodi jooksul on ühingusse vastu võetud Tõnu Tannberg, Mai Tuulas, Anneli Viil, Anu Lõhkivi – seega kokku 4 liiget.
Lahkunud on kokku 2 liiget, mõlemad surma tõttu – Indrek Jürjo ja Dagmar Mulla.
Seega on käesoleval hetkel ühingus kokku 141 liiget.

Toimunud üritused
2010. aasta jaanuaris toimus iga-aastane uusaasta pidu, mis läks juhatuse arvates igati korda.
1. oktoobril 2009 oli võimalik Arvo Pesti juhendamisel tutvuda endise Patarei vangla ruumidega ning kuulata Arvo Pesti isiklikke mälestusi audentsel taustal. Osavõtjate hulk oli nii suur, et ekskursioon tuli läbi viia kahes grupis
Tippsündmuseks oli kahtlemata 13. novembri 2009. aastal toimunud Eesti Arhivaaride Ühingu 70. aastapäevale pühendatud konverents, sellele järgnenud näituse avamine ja seltskondlik koosviibimine, mis toimus Rahvusarhiivi Ajalooarhiivi ruumides Tartus, J. Liivi 4. Konverentsil käsitlesid praegune ja eelmine riigiarhivaar, mag. V. Berendsen, prof. Aadu Must, Läti Arhivaaride Ühingu aseesimees Gatis Karlsons ning Soome ja Eesti Arhivaaride Ühingu auliige Raimo Pohjola ülimalt aktuaalseid teemasid, mis on seotud arhiivinduse, arhivaari ja dokumendihalduri kutsetegevusegs muutuvas ajas.
Oluline on ka uue kodulehe valmimine, millega kaasnes ka EENetiga majutuslepingu lõpetamine ning uue majutuskoha leidmine, samuti kodulehe administreerimise muutumine.
Võimalust mööda on EAÜ juhatuse liikmed osalenud ka uue arhiiviseaduse kontseptsiooni väljatöötamises.
Välja töötati ettepanekud EAÜ põhikirja muutmiseks, mis esitatakse üldkoosolekule arutamiseks.
Traditsioonilised matkad jäid paraku osaliste vähesuse tõttu ära.