Äriteeninduse ja Muu Äritegevuse Kutsenõukogus andis Eesti Arhivaaride Ühingule 28. novembril 2022. aastal kutse andmise õiguse järgmistele kutsetele:

  • Arhivaar, tase 6
  • Arhiivikorrastaja, tase 4 

Arhivaarile ja arhiivikorrastajale esitatavad nõuded on sätestatud arhivaar, tase 6 ja arhiivikorrastaja, tase 4 kutsestandardis.

Arhivaari kutsele vastavate teadmiste ja oskuste kontrollimiseks korraldatakse kutseeksameid, mille positiivse tulemuse puhul väljastatakse kutsetunnistus. Arhivaari kutseeksami korraldamist reguleerivad dokumendid on arhivaari kutseeksami programm ja kutse andmise kord arhiivitöö kutsetele.

20. mail 2014 väljastas kutsekomisjon esimesed kutseseaduse alusel väljaantud arhivaari kutsetunnistused.