Arhivaari kutseeksam toimub   10. juunil 2021 Tartus ja Tallinnas.

Dokumentide esitamise tähtaeg oli 28. märts 2021.

Dokumendid palume saata digitaalselt allkirjastatuna

e-posti aadressil:  info@eay.ee

ARHIVAARI KUTSEEKSAMI INFO 

Eksami sooritajatelt eeldatakse arhiivindusalaste teadmiste olemasolu arhivaari kutsestandarditega määratud valdkondades kutsekomisjoni poolt kinnitatud kutseeksami programmi ulatuses. Kutse taotlemiseks tuleb esitada:

1. taotlus, milles märgitakse soovitav kutsekvalifikatsiooni tase

2. haridust tõendava dokumendi koopia

3. töökogemuse tõendamiseks esitatakse  

(sisaldab tööalase tegevuse kirjeldust), ametijuhendite koopiad ja/või tööandjate tõend(id)  töökogemuse kohta

4. täienduskoolitus(t)e läbimist tõendavate dokumentide koopiad, portfoolio (töid tutvustav mapp) vms

5. maksekorraldus või muu kinnitus kutsetunnistuse väljastamise kulude katteks. Arhivaar, tase 6 kutse taotlemise tasu on 157.00 eurot ja arhiivikorrastaja, tase 4 kutse taotlemise tasu on 106.00 eurot. Kutse taastõendamise tasu on 61.00 eurot.

NB! Koos taotlusdokumentidega tuleb töömaailma kutse taotlejal esitada hinnatava näidistöö teema.

Kutse taotlemise tasu kanda MTÜ Eesti Arhivaaride Ühing arveldusarvele  EE701010002000791006 SEB

Kutsekomisjoni asjaajamist korraldab Hille Oidema,

telefon 5688 2164, e-post: info@eay.ee