ARHIVAARI KUTSEEKSAMI INFO 

Eksami sooritajatelt eeldatakse arhiivindusalaste teadmiste olemasolu arhivaari kutsestandarditega määratud valdkondades kutsekomisjoni poolt kinnitatud kutseeksami programmi ulatuses. Kutse taotlemiseks tuleb esitada:

milles märgitakse soovitav kutsekvalifikatsiooni tase

2. isikut tõendava dokumendi (pass või ID kaart) koopia

3. haridust tõendava dokumendi koopia

4. töökogemuse tõendamiseks esitatakse  

(sisaldab tööalase tegevuse kirjeldust), ametijuhendite koopiad ja/või tööandjate tõend(id)  töökogemuse kohta

5. täienduskoolitus(t)e läbimist tõendavate dokumentide koopiad, portfoolio (töid tutvustav mapp) vms

6. maksekorraldus või muu kinnitus kutsetunnistuse väljastamise kulude katteks. Arhivaar, tase 6 kutse taotlemise tasu on 157.00 eurot ja arhiivikorrastaja, tase 4 kutse taotlemise tasu on 106.00 eurot. Kutse taastõendamise tasu on 61.00 eurot.

NB! Koos taotlusdokumentidega tuleb kutse taotlejal esitada kolmandas etapis hinnatava näidistöö teema.

Kutse taotlemise tasu kanda MTÜ Eesti Arhivaaride Ühing arveldusarvele  EE701010002000791006 SEB

Kutsekomisjoni asjaajamist korraldab Hille Oidema,

telefon 5688 2164, e-post: info@eay.ee