Arhivaar tase 6, arhivaar tase 7 ja arhiivikorrastaja  tase 4   hindamisstandard.

Hindamine viiakse läbi kolmes etapis:

Esimeses etapis hinnatakse arhivaari kutse soovitud taseme saamiseks ettenähtud dokumentide vastavust nõuetele.

Teises etapis hinnatakse kutsealast kompetentsust kombineeritud kirjaliku eksami vormis: kirjalik test, praktiline töö ja/või juhtumi lahendamine.

Kolmandas etapis hinnatakse kutse taotleja praktilisi oskusi ettevalmistatud näidistöö alusel.